Algemene Voorwaarden mijn foto PRINT

Mijn foto PRINT is aanbieder van leuke foto producten.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle transacties tussen mijn foto PRINT en klant, tenzij schriftelijk andere voorwaarden met de klant zijn overeengekomen. Behoudens schriftelijke afwijkingen blijven deze algemene voorwaarden voor het overige volledig en onvoorwaardelijk van kracht.

Aantasting van geldigheid van enig artikel of bepaling in een artikel van deze algemene voorwaarden, heeft géén invloed op de geldigheid van overige artikelen of bepalingen.

Artikel 2 - Bestelling

Door bestelling van klant geeft de klant te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden mijn foto PRINT.

Mijn foto PRINT behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de algemene voorwaarden zoals deze golden op de datum, vermeldt op de factuur.

Een bestelling door klant is gedurende 30 dagen onherroepelijk en is voor mijn foto PRINT pas bindend na bevestiging door laatstgenoemde.

Artikel 3 - Beschadigde of defecte producten / Reclames

De besteller van het foto product is verplicht het geleverde c.q. de verpakking direct na ontvangst te controleren op gebreken. Reclames in verband met een eventueel beschadigde ontvangen foto producten, dienen binnen 24 uur na ontvangst bij mijn foto PRINT te zijn ingediend.

Artikel 4 - Geen reclamering

Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, leveren geen grond voor reclamering op.

Artikel 5 - Klantenservice

De telefonische klantenservice van mijn foto PRINT is bereikbaar, voor vragen, opmerkingen en suggesties, op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. Naast telefonische ondersteuning kunt u ook een e-mail sturen naar de klantenservice. Mijn foto PRINT streeft ernaar binnen twee (2) werkdagen e-mails te beantwoorden.

Artikel 6 - Aansprakelijkheidsbeperking

A. De originelen worden zorgvuldig behandeld. Voor eventuele schade welke bij de bewerking zou kunnen ontstaan, kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

B. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij mijn foto PRINT in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de wederpartij.

C. Mijn foto PRINT levert fotoproducten op verschillende ondergronden/materiaal. Mijn foto PRINT kan geen garantie geven op materiaaleigenschappen en het effect van printen op deze ondergronden/materiaal.

D. Bij het vervaardigen van fotoproducten (met name van toepassing op Fine-Art Plexiglas en Fine-Art Aluminium) kan mijn foto PRINT geen 100% stofvrij resultaat garanderen.

E. Bij een transportschade is mijn foto PRINT niet aansprakelijk als er is afgetekend door de wederpartij voor goede ontvangst. Mijn foto PRINT waarschuwt de wederpartij hiervoor nogmaals extra middels een grote A4 formaat sticker op de levering/verpakking.

F. Uitsluiting herroepingsrecht. Alle producten bij mijn foto PRINT zijn gepersonaliseerde fotoproducten en kunnen daarom niet herroepen worden.

G. De wederpartij is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan mijn foto PRINT van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De wederpartij dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door mijn foto PRINT worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de wederpartij, mijn foto PRINT op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

Artikel 7 - Niet-toerekenbare tekortkomingen

Mijn foto PRINT is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van mijn foto PRINT alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Mijn foto PRINT heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Mijn foto PRINT is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is mijn foto PRINT gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Mijn foto PRINT behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. Mijn foto PRINT heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 8 - Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen mijn foto PRINT en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij mijn foto PRINT er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 9 - Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen mijn foto PRINT en klant of besteller van het cadeau onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.